NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT DI KABUPATEN SUKOHARJO

Desa Serut
Kecamatan Nguter

No Nama Budaya Keterangan
1 Bersih Dusun Setelah Panen (setahun Sekali)
2 Tradisi Suran/Muharam Bulan Suro/ Muharam
3 Tradisi Muludan Bulan Mulud
4 Ruwahan Bulan Ruwah/Sya’ban
5 Kirim Punden Bulan Ruwah/Sya’ban
6 Megengan Akhir Bulan Ruwah/Sya’ban  memasuki Bulan Puasa (Romadhon)
7 Maleman Malam Ganjil pada Bulan Puasa (Romadhon)