NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT DI KABUPATEN SUKOHARJO

Desa Klumprit
Kecamatan Mojolaban

No Nama Budaya Keterangan
1 Mitoni Memberi doa bayi dalam kandungan ibunya berumur 7 bulan
2 Slametan/Kenduren Pada waktu-waktu tertentu ( Sebelum Bulan Puasa, Sebelum Lebaran, 5 hari setelah kelahiran bayi dan lain-lain)
3 Tahlilan Peringatan 7, 40, 100 dan 1000 hari kematian seseorang
4 Rumah Joglo
5 Pementasan Wayang Setahun sekali
6 Karawitan Setahun sekali
7 Batik
8 Seni Ukir